Bộ đề thi số 9

Bạn phải chỉ định tên.
Bạn phải chỉ định tên.
Bạn phải chỉ định tên.
Bạn phải chỉ định tên.
Bạn phải chỉ định tên.