Dân tộc Dao

Dân tộc Tày

Dân tộc Thổ

Dân tộc Sán Chay

Dân tộc Khơ Mú

Sán Dìu

Dân tộc Phù Lá

Dân tộc Mường

Dân tộc Mảng

Dân tộc Lào

Dân tộc La Hủ

Dân tộc Hà Nhì